Fira d'artesania, reciclatge i gastronomia de Freginals.

Bases de participació


1- La Fira d'Artesania de Freginals la regeix i convoca l'Ajuntament de Freginals. L'organització comunicarà les normes complementàries que es determini.
2- La Fira es celebrarà als carrers del municipi adjacents al casc antic del nucli urbà: Major, pl. dels Arbres, del Roser, Verge de Montserrat, Verge dels Socors, Verge de la Mercè, Mossèn Miquel i Sant Antoni.
3- La data de la Fira serà el darrer diumenge del mes de maig, de 10.00 del matí a 20.00 de la tarda.
4- Podran sol·licitar la seva participació qui compleixi els requisits establerts a aquestes bases, així com a la sol·licitud d'admissió a la convocatòria corresponent. Les sol·licituds de grups i/o col·lectius, s'han de remetre com a sol·licituds individuals i amb tots els camps degudament complimentats per al seu registre independent, encara que puguin estar en un mateixa sol·licitud.
5- Per a registrar les sol·licituds d'admissió de forma correcta, aquestes han d'estar degudament complimentats en tots els apartats amb la resta de documentació exigida. La documentació obligatòria que ha d'acompanyar la sol·licitud és:

 

- Fotocòpia del Carnet de Mestre Artesà/na, si se'n disposa.
- Dossier-currículum amb la informació bàsica i informació gràfica (fotografies) de l'activitat.
- Annex II: Declaració jurada d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
- Còpia del número d'identificació fiscal, si s'escau.
- Còpia del carnet de manipulador d'aliments, si s'escau.

6- L'organització podrà requerir qualsevol informació que precisi abans de prendre una determinació sobre qualsevol sol·licitud.
7- Les sol·licituds juntament amb la documentació pertinent hauran de remetre a l'Ajuntament de Freginals per qualsevol dels següents mitjans:
- Correu electrònic:

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
- Fax: 977 572 787
- Ajuntament de Freginals

Major, 11- 43558 Freginals (Tarragona)
El termini d'inscripció finalitza a les 00.00h de la setmana anterior a l'inici de la Fira. Fora d'aquesta data, el lloguer de l'espai dependrà de la disponibilitat i de la valoració que en faci l'organització.
8- Les sol·licituds que compleixin els requisits, entraran per ordre de registre.
9- Les admissions quedaran limitades al nombre d'espais disponibles. L'acceptació definitiva a la sol·licitud de participació es notificarà immediatament després de la selecció, sempre i quan es compleixin amb tots els requisits establerts a les bases. L'organització comunicarà l'acceptació o no a la fira segons determini que compleixi els requisits d'aquestes bases.
10- En cas que l'organització comprovi la documentació i accepti la participació, donarà el corresponent número de compte corrent on es farà l'ingrés per participar a la fira, essent la data límit per fer l'esmentat ingrés el diumenge 21 de maig de 2017.
11- L'adjudicació dels espais ho portarà a terme l'organització de la Fira, a les respectives zones designades.
12- Cada participant admès a la Fira, haurà de portar el seu propi material: mostrador, expositor, carpa, llum i altres. L'espai per exposar no excedirà de 8m de llargada per 3m de fondària, en funció de l'espai on s'ubiqui.
13- El muntatge de la Fira es realitzarà des del dissabte abans de 16.00 a 21.00 i el diumenge de la Fira de 07.00 a 09.30. Si l'espai no s'ha ocupat abans de les 10.00 del dia de la Fira i no hi ha cap notícia del titular, l'organització podrà utilitzar l'espai per qualsevol altra finalitat.
14- El desmuntatge de la fira es realitzarà a partir de l'hora del tancament de la fira (20.00h) fins a les 00.00h.
15- L'organització podrà deixar en reserva algunes sol·licituds d'admissió, per si es produís qualsevol baixa, renúncia o s'incompleix alguna de les bases. Al mateix temps, l'organització reservarà espais per a entitats, associacions o similars vinculades al teixit associatiu sociocultural del municipi o la zona propera.
16- L'organització de la Fira està constituïda per:
- Regidora de Turisme
- Regidoria de Cultura
- Regidora de Festes.
- Tècnic de Promoció Econòmica.
- Tècnica de Joventut

17- Expositors/es admesos tindran dret a:
- Lloguer d'un espai màxim de 8m de llarg per 3m de fondària (segons ubicació).
- Exposició, venda i promoció dels productes dins de l'espai firal.
- Habilitació d'una zona d'aparcament gratuït per a les persones que exposen.

18- Tallers artesanals: aquells/es artesans/es (prèvia selecció) que treballin durant les hores estipulades per l'organització per desenvolupar tallers en viu als punts establerts, es retribuirà degudament segons el preu establert per cada taller, amb l'entrega de la factura corresponent per part del/la artesà/na.
19- Expositors/es admesos es comprometen a:
- No exposar productes no artesanals i/o produïts per l'artesà/na que exposa. En cas contrari, ha d'estar degudament justificat i, en cas contrari, l'organització prendrà mesures al respecte, essent el cas d'expulsar a la persona que exposa.
- Decorar l'estand o fer una presentació dels productes amb la finalitat de la fira.
- Acatar les decisions que l'organització pugui adoptar durant el transcurs de la Fira.

- Mantenir l'estada a la Fira des del moment de la inauguració fins a la clausura a les 20.00h, havent de romandre de forma ininterrompuda durant la totalitat de l'horari d'obertura de la Fira.
- Contribuir al manteniment de l'ordre i la neteja de les zones comuns i deixant la superfície ocupada a la clausura en les mateixes condicions amb que es va iniciar.
- Que tots els productes exposats per a la venta disposin del P.V.P. amb tots els impostos inclosos.

20- L'organització de la Fira intentarà, en la mesura possible, evitar que hi hagi més de dos o tres expositors/es amb iguals productes, a fi de fomentar la competitivitat i evitar la homogeneïtzació de productes.
21- Expositors/es seran responsables de la seguretat i vigilància del seu estand durant la totalitat de la seva estança a la Fira. L'organització procurarà vigilància extra durant el transcurs de la Fira.
22- Es prohibeix la permuta, la cessió o el subarrendament a terceres persones de l'espai adjudicat.
23- L'organització es reserva el dret d'admetre i/o convidar com expositors aquells tallers artesanals que, sense complir la totalitat d'aquestes bases o que, per circumstàncies especials, no hagin pogut complir en termini o requisits com la totalitat de les mateixes, presentin un producte o procés artesanal que a opinió de l'organització sigui d'interès.
24- Cap producte exposat a la Fira es podrà fotografiar o gravar sense autorització del/la propietari/a. La organització es reserva aquest dret, utilitzant diferents imatges per a la promoció de l'esdeveniment. Així com, si algun/a expositor/a no vol que sigui enregistrat els productes exposats i/o la parada corresponent, ha de comunicar-ho prèviament a l'organització.
25- Les possibles reclamacions relacionades amb l'organització i/o contingut de la present convocatòria, es tramitaran per escrit a l'organització, qui trametrà la consulta a l'òrgan corresponent, a fi de decidir, si s'escau, a les normes establertes i els interessos generals de la Fira.
26- L'expositor/a, pel fet de tenir adjudicat un espai a la Fira, es considera que coneix i accepta les bases presents i s'obliga a complir-les.
27- CLÀSULA LOPD
D'acord amb l'establert a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa que les dades personals que es facilitin, seran tractades als fitxers amb la finalitat de realitzar la reserva per a la Fira de l'any en qüestió, així com per a les comunicacions que l'organització de la fira pugui dirigir amb motiu de la mateixa i successives edicions i per motius complementaris, complint en tot moment el principi de qualitat de les dades, és a dir, guardant la proporcionalitat entre la finalitat que es segueix i els mitjans utilitzats.
Les dades aportades no seran cedides a cap tercer.
El consentiment s'entendrà prestat en tant que no es comuniqui per escrit la seva revocació.
En cas que no es vulgui rebre comunicacions sobre futures fires o altra informació, s'haurà d'indicar a l'organització.
En cas que es comuniquin dades de caràcter personal de persones físiques diferents a les interessades, s'haurà d'informar prèviament a l'organització per incloure-ho a les clàusules de privacitat.
El titular de les dades es compromet a comunicar per escrit a l'Ajuntament de Freginals qualsevol modificació que es pugui produir en qualsevol dels apartats.

Poden exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts a la Llei Orgànica 15/1999 davant el responsable dels fitxers, AJUNTAMENT DE FREGINALS a la següent direcció: Registre General- Major, 11- 43558 Freginals- Tarragona.